Seminario Yoshimitsu Yamada Shihan (Fotos: Fausto Torrealba)